Velkariidat, tietoa sekä velalliselle että velkojalle, saatavan riitauttaminen ja perinnästä valittaminen, riidattomat ja riitaiset velkomusasiat sekä hovioikeuden ja korkeimman oikeuden ratkaisut.

Työeläke-, työuraeläke- ja työkyvyttömyyseläkeriidat sekä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut.

Vakuutuskorvausriidat, korvauspäätökset, korvauspäätöksistä valittaminen, vastineet korvausvaatimuksiin sekä hovioikeuden ja korkeimman oikeuden ratkaisut.

Perintöriidat, avioehdot, testamentit, perinnönjako, perunkirjoitus, perinnönjako, ositus sekä hovioikeuden ja korkeimman oikeuden ratkaisut.

Sopimusriidat, sopimukset ja sopimusluonnokset, sopimuksien tulkinta ja sopimusrikkomukset sekä hovioikeuden ja korkeimman oikeuden ratkaisut.

Ohjeet asunto-osakkeiden ja kiinteistön ostoon ja myyntiin, vaihtoon ja lahjaan sekä vuokraamiseen.