KKO:2012:15: Oliko okeusaputoimistolla oikeus rajoittaa tuomioistuinasiassa myönnettävän oikeusavun tuntimäärää?

Diaarinumero: S2011/280
Esittelypäivä: 20.9.2011
Antopäivä: 6.2.2012
Taltio: 225

Oikeusaputoimistolla ei katsottu olevan oikeutta rajoittaa tuomioistuinasiassa myönnettävän oikeusavun tuntimäärää.

PL 107 §
OikeusapuL 5 §
VNA oikeusavusta 21 §

Asian käsittely alemmissa oikeuksissa

Oikeusapuhakemus Joensuun oikeusaputoimistolle

Kymenlaakson käräjäoikeus oli 24.9.2010 tuominnut A:n huumausaineen käyttörikoksesta, rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta 45 päiväksi vankeuteen, määrännyt hänet ajokieltoon ja velvoittanut hänet korvaamaan valtiolle päihdetutkimuskustannukset.

A haki Joensuun oikeusaputoimistolta oikeusapua ilmoittaen, että hän valittaa käräjäoikeuden tuomiosta. Hänelle oli tuomittu 45 päivää vankeutta teoista, jotka olivat konkurrenssissa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa tuomittujen tekojen kanssa, eikä tätä seikkaa ollut huomioitu.

Oikeusaputoimiston oikeusapupäätös 22.10.2010 sekä ratkaisupyyntö

Joensuun oikeusaputoimisto myönsi 22.10.2010 A:lle oikeusapua avustajan toimenpiteisiin yhdeltä tunnilta. Päätöksensä perusteluina oikeusaputoimisto lausui, että A tarvitsi asiantuntevaa apua valituksen laatimiseen asiassa eikä hän taloudellisen asemansa vuoksi kyennyt itse suorittamaan asian hoitamisen vaatimia menoja. Avustajan ilmoituksen mukaan muutoksenhaku kohdistui vain rangaistukseen.

A esitti 23.10.2010 ratkaisupyynnön, jossa hän vaati, että oikeusapua myönnetään siten, että se kattaa avustajan toimenpiteet enintään 80 tunnilta. Siinä tapauksessa, että oikeusavun rajoittaminen tuntimääräisesti jo oikeusapua myönnettäessä katsottiin perustelluksi, A vaati, että oikeusapu yhden tunnin sijasta rajataan kolmeen tuntiin. A katsoi, ettei oikeusavun rajaaminen yhteen tuntiin ollut perusteltua. Hänen oikeusturvansa kannalta oli oleellista, että asia tuli hoidettua kunnolla ja että valitus tehtiin asianmukaisesti.

Oikeusaputoimisto toimitti A:n ratkaisupyynnön Kouvolan hovioikeuden tutkittavaksi.

Hovioikeuden päätös 26.1.2011

Hovioikeus tutki ratkaisupyynnön ja totesi perusteluissaan, että Joensuun oikeusaputoimisto oli myöntänyt A:lle oikeusapua avustajan toimenpiteisiin yhdeltä tunnilta. Kysymys oli siitä, voiko oikeusaputoimisto tuomioistuinasiassa rajoittaa oikeusavun määrää alle 80 tunnin.

Oikeusapulain 5 §:n 1 momentista ilmenivät oikeusapuun kuuluvat avustajan toimenpiteet. Oikeusapu voitiin rajata koskemaan määrättyjä toimenpiteitä. Lisäksi 2 momentissa todettiin, että oikeusapu kattaa avustajan toimenpiteet enintään 80 tunnilta. Asiaa käsittelevä tuomioistuin voi kuitenkin päättää, että oikeusavun antamista jatketaan.

Edellä kerrottu säännös mahdollisti oikeusavun rajaamisen tiettyihin toimenpiteisiin kuten neuvontaan ja tarpeellisten asiakirjojen laadintaan. Sen sijaan tuntimääräisen rajoittamisen osalta säännös oli tulkinnanvarainen. Maininta, että oikeusapu kattaa avustajan toimenpiteet enintään 80 tunnilta, voisi tarkoittaa myös sitä, että oikeusaputoimisto harkintansa mukaan myöntää vähäisemmänkin määrän tunteja. Toisaalta säännöstä voitiin tulkita siten, että oikeusapua myönnetään aina enintään 80 tuntia, minkä jälkeen oikeusapua voidaan tarvittaessa jatkaa.

Säännöksestä ei yksiselitteisesti ilmennyt se, että ”enintään 80 tuntia” samalla antaisi oikeusaputoimistolle etukäteen mahdollisuuden rajata oikeusapua alle tämän tuntimäärän. Myöskään lain esityöt eivät tukeneet tällaista tulkintaa (HE 82/2001 vp s. 81 – 82 ja 103/2008 vp s. 6 – 7, 15). Sen enempää säännöksessä kuin sen esitöissäkään ei ollut mainittu perusteita, joilla tuntimäärää harkittaisiin jo oikeusapua myönnettäessä. Sen sijaan niistä ilmeni, että tuomioistuin harkitsee, kuinka monelta tunnilta palkkiota avustajalle maksetaan. Tuomioistuimen tehtävänä oli huolehtia siitä, ettei avustajalle määrätä suoritettavaksi korvausta tarpeettomista toimenpiteistä. Tämä oli myös käytäntöä ajatellen toimivin ratkaisu, koska tuomioistuimella oli parhaat mahdollisuudet arvioida asian vaatimaa työmäärää.

Hovioikeus katsoi, ettei oikeusaputoimisto voinut tuomioistuinasiassa rajoittaa myönnettävän oikeusavun määrää alle 80 tunnin. Tämä oli johdonmukaista senkin kanssa, että vain tuomioistuin voi päättää oikeusavun jatkamisesta.

Mainituilla perusteilla hovioikeus muutti oikeusaputoimiston päätöstä siten, että oikeusapu kattoi avustajan toimenpiteet enintään 80 tunnilta.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet Sakari Pasila, Helena Metso ja Lea Nousiainen.

Muutoksenhaku korkeimmassa oikeudessa

Viralliselle syyttäjälle myönnettiin valituslupa. Valituksessaan virallinen syyttäjä vaati, että hovioikeuden päätös kumotaan ja oikeusapu myönnetään siten, että se kattaa avustajan toimenpiteet enintään yhdeltä tunnilta.

A ei antanut häneltä pyydettyä vastausta.

Korkeimman oikeuden ratkaisu

Perustelut

Asian tausta ja ratkaistavana oleva kysymys

1. Käräjäoikeus oli tuominnut A:n rattijuopumusta ynnä muuta koskevassa asiassa 45 päiväksi vankeuteen ja määrännyt hänet muun muassa ajokieltoon. Oikeusaputoimisto on myöntänyt A:lle hovioikeudelle tehtävää valitusta varten oikeusapua avustajan toimenpiteisiin yhdeltä tunnilta. Oikeusaputoimisto perusteli päätöstään sillä, että A tarvitsee asiantuntevaa apua valituksen laatimiseen asiassa eikä hän taloudellisen asemansa vuoksi kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia menoja. Oikeusapupäätöksessä on todettu, että avustajan ilmoituksen mukaan muutoksenhaku kohdistuu vain rangaistukseen.

2. A:n tekemän ratkaisupyynnön perusteella asia on siirtynyt hovioikeuden tutkittavaksi. Hovioikeus on katsonut päätöksessään, ettei oikeusaputoimisto voi tuomioistuinasiassa rajoittaa myönnettävän oikeusavun määrää alle 80 tunnin. Hovioikeus on muuttanut oikeusaputoimiston päätöstä siten, että oikeusapu kattaa avustajan toimenpiteet enintään 80 tunnilta.

3. Asiassa on kysymys siitä, voiko oikeusaputoimisto tuomioistuinasiassa rajoittaa oikeusapupäätöksessä myönnettävää oikeusapua alle 80 tunnin tuntimäärään.

Sovellettavat säännökset

4. Oikeusapulain 5 §:n 1 momentin mukaan oikeusapuun kuuluvat ne oikeusavustajan toimenpiteet, jotka asiassa ovat tarpeen huomioon ottaen asian laatu ja merkitys, riidan kohteen arvo ja olosuhteet kokonaisuudessaan. Oikeusapu voidaan rajata koskemaan määrättyjä toimenpiteitä. Oikeusapulain 5 §:n 2 momentin mukaan oikeusapu kattaa avustajan toimenpiteet enintään 80 tunnilta. Asiaa käsittelevä tuomioistuin voi kuitenkin päättää, että oikeusavun antamista jatketaan.

5. Oikeusavusta annetun valtioneuvoston asetuksen (388/2002, oikeusapuasetus) 21 §:n mukaan oikeusapu voidaan oikeusapupäätöksessä rajata määrättyihin toimenpiteisiin ja määrättyyn tuntimäärään, jos se on perusteltua ottaen huomioon asian laatu ja merkitys, riidan kohteen arvo sekä olosuhteet kokonaisuudessaan.

6. Oikeusapuasetus on sen johtolauseen mukaan annettu oikeusapulain 3 §:n 2 momentin, 10 §:n 1 momentin, 12 §:n ja 29 §:n nojalla. Oikeusapulain 3 §:n 2 momentin mukaan oikeusapua annetaan henkilölle, jonka käyttövara ja varallisuus eivät ylitä valtioneuvoston asetuksella tarkemmin vahvistettavaa määrää. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin huomioon otettavista tuloista ja menoista sekä elatusvelvollisuuden vaikutuksesta käyttövaraa laskettaessa, varallisuuden huomioon ottamisesta sekä niistä perusteista, joita noudatetaan määrättäessä oikeusapua saaneen omavastuuosuus. Oikeusapulain 10 §:n 1 momentin mukaan oikeusavun hakijan taloudellisista olosuhteista ja asiasta esitettävästä selvityksestä säädetään tarkemmin oikeusministeriön asetuksella. Oikeusapulain 12 §:n 1 momentin mukaan oikeusapumaksun suuruudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Oikeusapulain 12 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää vapautus maksusta taloudellisen aseman perusteella. Oikeusapulain 29 §:n mukaan tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan oikeusministeriön asetuksella.

7. Suomen perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa asetuksia tässä perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. Lailla on kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Jos asetuksen antajasta ei ole erikseen säädetty, asetuksen antaa valtioneuvosto.

Korkeimman oikeuden kannanotto

8. Oikeusavun piiriin kuuluvista avustajan toimenpiteistä säädetään oikeusapulain 5 §:ssä. Pykälän mukaan oikeusapu voidaan rajata oikeusaputoimiston päätöksellä koskemaan vain määrättyjä toimenpiteitä. Säännöksessä tai muuallakaan oikeusapulaissa ei ole määräyksiä siitä, että oikeusaputoimisto voisi rajata oikeusavun myös määrättyyn tuntimäärään, joka alittaa oikeusapulain 5 §:n 2 momentissa mainitut 80 tuntia. Sen sijaan oikeusapuasetuksen 21 §:n mukaan oikeusapu voidaan oikeusapupäätöksessä säännöksessä mainituin edellytyksin rajata määrättyyn tuntimäärään.

9. Arvioitaessa, mikä merkitys asiassa on annettava oikeusapuasetuksen 21 §:ssä säädetylle oikeudelle rajata oikeusapu määrättyyn tuntimäärään, on lähtökohdaksi otettava perustuslain 80 §:n 1 momentti, jonka mukaan asetuksen antamisen tulee perustua perustuslaissa tai muussa laissa olevaan valtuutukseen. Perustuslain esitöissä (HE 1/1998 vp s. 131) on korostettu, että sekä yksityisiä henkilöitä ja yhteisöjä että viranomaisia sitovien yleisten oikeussääntöjen antaminen kuuluisi lähtökohtaisesti eduskunnalle, ja että (s. 133) valtuussäännösten tulkinnassa olisi seurattava yleisiä laintulkintaoppeja ja normiristiriitojen ratkaisuperiaatteita.

10. Korkein oikeus toteaa, ettei oikeusapulain 5 §:ään sisälly valtuutusta antaa asetuksella tarkempia määräyksiä säännöksen soveltamisesta. Edellä kohdassa 6 mainitut oikeusapulain säännökset, joiden perusteella oikeusapuasetus on annettu, eivät myöskään sisällä valtuutusta säätää asetuksella mahdollisuudesta rajata oikeusapu oikeusaputoimiston päätöksellä aikaperusteisesti alle 80 tunnin. Kyse ei myöskään ole oikeusapulain 29 §:ssä tarkoitetuista lain täytäntöönpanoon liittyvistä määräyksistä. Pykälää koskevissa esitöissä on todettu, että säännöksen sisältämää yleistä asetuksenantovaltuutusta tulisi tulkita suppeasti (HE 82/2001 vp s. 119). Oikeusapuasetuksen 21 §:ssä säädetty mahdollisuus rajata oikeusapu myös määrättyyn tuntimäärään ei siten perustu laissa olevaan valtuutukseen. Tämän vuoksi oikeusapuasetuksen 21 §:n edellä todettu säännös on ristiriidassa perustuslain kanssa eikä pykälää sen vuoksi perustuslain 107 §:n mukaan saa näiltä osin soveltaa. Näin ollen kysymys oikeusaputoimiston oikeudesta tuomioistuinasiassa rajoittaa oikeusapupäätöksessä myönnettävää oikeusapua alle 80 tunnin tuntimäärään on ratkaistava oikeusapulain 5 §:n perusteella.

11. Oikeusapulain 5 §:n yksityiskohtaisista perusteluista ilmenee (HE 82/2001 vp s. 81 ja 82), että oikeusavun rajaus määrättyihin toimenpiteisiin voidaan tehdä jo oikeusapupäätöksessä, jos asian hoitamisen edellyttämät tarpeelliset toimenpiteet ovat jo tuossa vaiheessa tiedossa. Asian laadusta ja hakijan yksilöllisistä ominaisuuksista riippuen oikeusapu voidaan rajata esimerkiksi vain neuvontaan tai tarpeellisten asiakirjojen laadintaan, jos hakija kykenee muutoin hoitamaan asiaansa itse tuomioistuimessa. Sen sijaan yksittäisten toimenpiteiden ja niihin käytetyn tuntimäärän tarpeellisuuden arvioi jälkikäteen tuomioistuin, mikäli ne pysyvät 5 §:n 2 momentin mukaisen 80 tunnin enimmäismäärän puitteissa. Sama lähtökohta ilmenee selkeästi myös yksityisen avustajan palkkiota ja kulukorvausta säätelevästä lain 17 §:stä ja sen yksityiskohtaisista perusteluista (HE 82/2001 vp s. 102 ja HE 103/2008 vp s. 6). Edellä mainituilla perusteilla Korkein oikeus katsoo, ettei oikeusaputoimisto voi oikeusapulain 5 §:n nojalla rajata oikeusapua määrättyyn tuntimäärään.

Päätöslauselma

Hovioikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Mikko Tulokas, Gustav Bygglin, Ilkka Rautio, Jorma Rudanko ja Ari Kantor. Esittelijä Kari Vesanen.