KKO:2015:36: Oliko avustajan määrääminen A:lle tarpeellista?

Diaarinumero: H2013/212
Antopäivä: 21.05.2015
Taltio: 948

Kysymys avustajan määräämisestä oikeusapulain nojalla tuomion purkamista koskevassa asiassa Korkeimmassa oikeudessa huomioon ottaen, että oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan hakijan oli asiassa käytettävä oikeudenkäyntiasiamiestä.

OikeusapuL 1 §
OikeusapuL 6 § 2 mom 1 kohta
OK 15 luku 1 § 4 mom

Ratkaisupyyntö

A pyysi ratkaisupyynnössään, että hänelle määrätään avustaja oikeusapuhakemuksen mukaisesti.

Oikeusaputoimisto siirsi oikeusapuasian Korkeimman oikeuden ratkaistavaksi.

Korkeimman oikeuden ratkaisu

Perustelut

1. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuomiollaan 22.11.2012 nro 3486 muuntanut A:lle tuomitun 3 kuukauden valvontarangaistuksen suorittamatta olevan osan 63 päiväksi vankeutta valvontarangaistukseen liittyvien velvollisuuksien laiminlyömisen vuoksi. Tuomio on jäänyt lainvoimaisesti pysyväksi, kun Itä-Suomen hovioikeus ei ole päätöksellään 4.7.2013 myöntänyt A:lle jatkokäsittelylupaa. A on 9.10.2013 hakenut Korkeimmassa oikeudessa tuomion purkamista.

2. A on oikeusaputoimistolle toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt, että hänelle myönnetään tässä purkuasiassa oikeusapua 1.10.2013 alkaen ja että asianajaja K määrätään hänen avustajakseen.

3. Oikeusaputoimisto on 4.11.2013 päättänyt, että A:lle myönnetään asiassa oikeusapua omavastuuosuudetta 1.10.2013 lukien, mutta ei ole määrännyt hänelle avustajaa. Oikeusaputoimisto on katsonut päätöksessään, ettei oikeusapuun kuulunut avustaminen yleisessä tuomioistuimessa käsiteltävässä hakemusasiassa, ellei siihen ollut erityisen painavia syitä. A:n ylimääräisen muutoksenhakemuksen ja sen liitteiden perusteella ei ollut edellytyksiä arvioida, oliko avustajan määräämiselle sanottuun hakemusasiaan erityisen painavia syitä.

4. A:n tekemän ratkaisupyynnön johdosta asiassa on kysymys siitä, onko A:lle määrättävä avustaja Korkeimmassa oikeudessa vireillä olevaan tuomion purkamista koskevaan asiaan.

5. Oikeusaputoimisto on soveltanut oikeusapulain 6 §:n 2 momentin 1 kohdan säännöstä päättäessään, ettei avustajaa määrätä. Mainitun säännöksen mukaan oikeusapuun ei kuulu avustaminen yleisessä tuomioistuimessa käsiteltävässä hakemusasiassa, ellei siihen ole erityisen painavia syitä. Sanamuotonsa mukaan säännös koskee oikeudenkäymiskaaren 8 luvun säännösten mukaisesti käsiteltäviä hakemusasioita mutta ei ylimääräisiä muutoksenhakemuksia. Tällainen tulkinta saa tukea myös oikeusapulakia edeltäneestä lainsäädännöstä. Maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n 1 momentin (1125/1988) mukaan maksuton oikeudenkäynti voitiin myöntää yhtäältä yleisessä tuomioistuimessa käsiteltävässä riita-, rikos- tai hakemusasiassa (1 kohta) ja toisaalta asiassa, joka koski kantelua taikka lainvoiman saaneen tuomion purkamista sanotuissa asioissa (5 kohta). Maksuttomasta oikeudenkäynnistä annettuun lakiin vuonna 1992 lisätyn 10 §:n 2 momentin 1 kohdan (1668/1992) mukaan avustajaa ei saanut määrätä hakemusasioissa, ellei siihen ollut erittäin painavia syitä. Tämä lisäys osoittaa, että oikeutta avustajaan tarkoitettiin rajoittaa vain hakemusasioissa, ei sen sijaan ylimääräisissä muutoksenhakemuksissa (ks. myös HE 185/1992 vp). Avustajan käyttämisen rajoittamista koskeva säännös on sittemmin siirretty sellaisenaan oikeusapulain 6 §:n 2 momentin 1 kohdaksi (HE 82/2001 vp s. 83). Näillä perusteilla Korkein oikeus katsoo, ettei viimeksi mainitussa lainkohdassa tarkoiteta tuomion purkamista koskevaa ylimääräistä muutoksenhakemusta.

6. Oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan muun hakijan kuin viranomaisen on käytettävä oikeudenkäyntiasiamiestä tai -avustajaa Korkeimmassa oikeudessa 31 luvussa tarkoitetussa tuomiovirhekantelua tai tuomion purkamista koskevassa asiassa. Tällaisessa ylimääräistä muutoksenhakua koskevassa asiassa muutoksenhakijalla on siten lakiin perustuva tarve käyttää avustajaa. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että hänelle tulisi oikeusapulain nojalla määrätä kaikissa tapauksissa avustaja. Sitä kysymystä, onko taloudellisen asemansa puolesta oikeusapuun oikeutetulle hakijalle määrättävä tällaisessa asiassa avustaja, on arvioitava oikeusavun yleisiä edellytyksiä koskevan oikeusapulain 1 §:n nojalla. Ratkaisevaa on näin ollen avustajan tarve eli se, kykeneekö hakija ilman avustajaa asianmukaisesti valvomaan etuaan asiassa (HE 82/2001 vp s. 47 ja 73).

7. Oikeusaputoimiston on kantelu- tai purkuasiassa edellä mainitut näkökohdat huomioon ottaen usein vaikea arvioida käytettävissä olevan selvityksen perusteella, onko asia kysymyksiltään sellainen, että hakijalla on tarve saada oikeudellista apua, vai onko hakemus niin selvästi perusteeton, ettei tarvetta avustajaan ole. Silloin, kun oikeusaputoimisto ei tällaisessa tilanteessa myönnä hakijalle oikeusapua, hänellä on joka tapauksessa oikeus saattaa asia ratkaisupyynnöllä Korkeimman oikeuden tutkittavaksi.

8. Tässä tapauksessa A on purkuhakemuksessaan vedonnut seuraaviin seikkoihin: Hänet oli tuomittu 3 kuukauden valvontarangaistukseen, mistä hän olisi päässyt ehdonalaiseen vapauteen suoritettuaan rangaistuksestaan kaksi kolmasosaa eli 60 päivää. Hän oli suorittanut valvontarangaistuksestaan 27 päivää, minkä jälkeen käräjäoikeus oli tuomiollaan 22.11.2012 muuntanut suorittamatta olevan valvontarangaistuksen osan 63 päiväksi vankeutta. Hän oli alkanut 17.9.2013 suorittaa muuntorangaistusta. Rangaistusaikalaskelman mukaan hän pääsisi ehdonalaiseen vapauteen aikaisintaan 28.10.2013 suoritettuaan ehdotonta vankeusrangaistusta 42 päivää. Näin ollen hän suorittaisi rangaistustaan vankilassa yhteensä 69 päivää, vaikka ehdonalaisen vapautumisen määräajat tulisi laskea samalla tavalla kummassakin tapauksessa. Hän joutuu siten suorittamaan ennen ehdonalaiseen vapauteen pääsemistä hänelle tuomittua vankeusrangaistusta liikaa, mistä syystä käräjäoikeuden tuomio 22.11.2012 on perustunut ilmeisesti väärään lain soveltamiseen.

9. Huomioon ottaen ne seikat, joihin A on purkuhakemuksessaan vedonnut, hakemusta ei voida pitää selvästi perusteettomana. Tämän vuoksi avustajan määrääminen hänelle on tarpeellista.

Päätöslauselma

Oikeusaputoimiston päätöstä muutetaan. A:n avustajaksi määrätään asianajaja K 1.10.2013 lukien.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kitunen, Pasi Aarnio, Juha Häyhä, Marjut Jokela ja Jukka Sippo. Esittelijä Teemu Vanhanen.