Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: –
Osoite: –
Sähköposti: –
Puhelin: –
Verkkosivu: –

Tietosuojaselosteen kuvaus

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten riidat.fi, velkariidat.fi, tyoelakeriidat.fi, vakuutuskorvausriidat.fi, perintoriidat.fi sekä sopimusriidat.fi -verkkosivustot (jäljempänä ”riidat.fi -verkkosivustot” tai ”rekisterinpitäjä”) käsittelevät henkilötietoja. Tietosuojaselosteesta käy ilmi rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttö.

Huomioithan, että riidat.fi -verkkosivustot voivat sisältää linkkejä muihin verkkosivustoihin. Tämä tietosuojaseloste ei sovellu niiden käyttöön. Suosittelemme tutustumaan kolmansien osapuolien tietosuojaselosteisiin.

Henkilötiedon käytön määritelmä

Henkilötiedoilla tarkoitetaan niitä tietoja, jotka suoraan tai välillisesti liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Henkilötietoja voivat olla esimerkiksi puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Henkilötietoryhmät ja tietosisältö

Riidat.fi -verkkosivustojen kautta voidaan kerätä käyttäjän antamia tietoja seuraavasti:

Yksilöinti- ja tunnistetiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus.

Muut rekisteröidyn antamat vapaaehtoiset tiedot: tiedot, joita rekisteröity antaa esimerkiksi yheydenottopyyntöjen tai palautteen yhteydessä taikka puhelimitse.

Evästeitä koskevat tiedot: IP-osoite, sähköisen viestinnän tunnistautumistiedot sekä haku- ja selailutiedot ja muut evästeitä koskevat tiedot.

Tietolähteet

Pääsääntöisesti tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään yhteydenottopyyntöjen yhteydessä tai riidat.fi -verkkosivujen lomakkeiden kautta. Tietoja kerätään ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja.

Henkilötietojen käsittelyjen tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten: yhteydenottopyyntöihin vastaaminen, muu viestintä, palveluiden ylläpito, markkinoinnin suunnittelu ja lakisääteisten velvollisuuksien noudattaminen.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellisen ajan, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään. Kun henkilötietoja ei tarvita, ne poistetaan kohtuullisessa ajassa.

Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuojalain mukaiset oikeudet:

Oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä ja oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Oikeus oikaista henkilötietoja

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot.

Oikeus poistaa henkilötiedot ja tulla unohdutuksi

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen poistamista, jos a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä käsiteltiin, b) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai c) henkilötiedot on poistettava lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyä, jos a) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, b) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista, c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Rekisteröity voi halutessaan tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot tai tiedon siitä, ettei rekisteristä löydy rekisteröityä koskevia tietoja. Rekisteröitynä on lisäksi oikeus saada jäljennös rekisteröityä koskevista henkilötiedoista. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Pyyntö rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi tulee osoittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Oikeuksien käyttämisestä tehtyyn pyyntöön vastataan viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua ja pyyntöön kohtuullisessa ajassa. Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle, mikäli rekisteröidyn pyyntöä ei täytetä.

Verkkosivuston evästeet ja seuranta

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan muuttaa. Muutokset voivat perustua lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.